Regulamin projektów edukacyjnych

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kurowie.

 

§1.

1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach  ich  realizacja   może  zostać  dokończona  lub  przesunięta  nie później niż do zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej.
2. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później  niż do  30  maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje  do  egzaminu  gimnazjalnego,  temat  projektu,  który  zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły;

§2.

Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu.

§3.

Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

§4.

1. Na  początku  każdego  roku  szkolnego,  wychowawca  informuje  uczniów klasy II o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.
2. Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie II, nie później niż w terminie do 20 września.

§5.

1. W terminie do 30 września nauczyciele opiekunowie     projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum i w bibliotece.

§6.

1. W terminie do 15  października  opiekunowie  projektów  przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.
2. Wyboru  określonego  tematu  dokonują  uczniowie  do  20  października, składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od     3 do 6, przy czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe.
3. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.
4. W przypadku gdy uczeń:
a) nie zdecyduje o wyborze tematu,
b) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,
c) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby), wychowawca w porozumieniu z opiekunem projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

§7.

Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:
a)  czas realizacji projektu,
b) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,
c)  podział zadań w zespole i zasady współpracy,
d) kryteria oceny projektu,
e) sposób  prezentacji i podsumowania projektu wpisując je  do karty realizacji projektu.

§8.

1.    Podczas    pracy nad projektem opiekun projektu winien na bieżąco monitorować prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.
2.    Wychowawcy i nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy z opiekunem, do pomocy uczniom.

§9.

1.    Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.
2.    Prezentacje  odbywają  się w „Dniu projektów”, a jeśli nie ma możliwości zaprezentowania wszystkich zrealizowanych projektów, w innym terminie, wyznaczonym przez dyrektora  w uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych projektów.
3.    W przypadku projektu realizowanego jako przedsięwzięcie, jego prezentacja następuje zgodnie z ustalonym planem przyjętym w projekcie.
4.    W  zależności  od  tematyki  projektu  w  prezentacjach  jako  obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:
a)  uczniowie danej klasy;
b) uczniowie klas młodszych;
c) rodzice uczniów;
d) osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp., z którymi wiązała się tematyka projektu;
e) inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają  za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.

§10.

1.    Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.
2.    Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:
a) sprawozdania z projektu (np. karta realizacji projektu);
b) wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały;
c) sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było  ono celem projektu;
d) pracę zespołową i indywidualną ucznia;
e) samoocenę uczniów.
3.    Opiekun    projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i zaangażowaniu poszczególnych uczniów.
4.    Ocena ma charakter opisowy odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/ nie zaliczył udział w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.
5.    Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem  danego przedmiotu,     dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie  nauczycielem przedmiotu) lub  nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej, o której mowa w p.4.

§ 11.

Niezależnie od oceny, o której mowa w § 8 opiekun projektu jest zobowiązany do dokonania ewaluacji  projektu w stosunku do każdego ucznia zespołu, na którą składać się powinna informacja o:
a) osiągniętych celach;
b) mocnych i słabych stronach;
c) wskazaniu popełnionych błędów i sposobach ich wyeliminowania.

§ 12.

W przypadku ucznia, który brał udział w realizacji więcej niż jednego projektu, uczeń lub jego rodzice wskazują, z którego projektu gimnazjum ma zawrzeć informację na świadectwie ukończenia gimnazjum.

§ 13.

Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.